വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിയമനം

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് വൈറോളജിയിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നേരിട്ടോ ഡെപ്യൂട്ടെഷന്‍ വഴിയോ നിയമനം നടത്തുന്നു.

സീനിയര്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സയന്റിസ്റ്റ് (1 ), സയന്റിസ്റ്റ് – E II (6) ,സയന്റിസ്റ്റ് – C (2) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകള്‍. അപേക്ഷാ ഫോമിനും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും www.iav.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കാം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി ഓഗസ്റ്റ് 31.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *